ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2023

OSPSBHP planuje zmiany w statucie

 Dodano: 2024-01-03

 

          

      

2023-01-02  

OSPSBHP planuje zmiany w statucie  

 

2 grudnia 2022 r. w Krakowie odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia. Dyskutowano m.in. nad zmianami w statucie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

Spotkanie zorganizowali Zarząd Główny OSPSBHP i krakowski oddział stowarzyszenia – była więc okazja, aby przedstawić bogatą i zróżnicowaną działalność tego oddziału. Mówił o niej prezes Zarządu Oddziału w Krakowie Paweł Kania. Natomiast współpracę stowarzyszenia z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie przedstawił nadinspektor Piotr Motłoch, który podkreślił, że wspólnymi siłami łatwiej docierać do większej liczby odbiorców i osiągać cele prewencyjne. Inspektorzy z OIP w Krakowie są zapraszani przez miejscowy oddział stowarzyszenia na konsultacje, wykłady; prowadzą też wiele wspólnych działań związanych z bezpieczeństwem w budownictwie.

O działalności komisji statutowej powołanej jesienią 2020 r. mówiła Elżbieta Bożejewicz, prezes Zarządu Głównego. Komisja przeanalizowała statut, zaproponowała poprawki, a także zebrała i przedyskutowała poprawki nadesłane przez oddziały stowarzyszenia. Poprawki są też konsultowane z mecenasem Bogdanem Stochem, który również wziął udział w grudniowym spotkaniu w Krakowie.
Propozycje poprawek w imieniu komisji statutowej przedstawił Radosław Pych, wiceprezes ZG; komentowali je i na pytania z sali odpowiadali również mecenas Stoch i Józef Witczak, wiceprezes ZG. B. Stoch przypomniał, że ustawa o stowarzyszeniach ma zapisy dość ogólne, dając organizacjom społecznym dość dużą swobodę określania ram swojej działalności zawartych w statutach. Zaproponował trochę poprawek, m.in. żeby walne zebranie delegatów udzielało absolutorium każdemu członkowi Zarządu Głównego oddzielnie. Odniósł się też do jednej z najważniejszych poprawek do statutu: chodzi likwidację sądów koleżeńskich i przyznanie ich uprawnień komisjom rewizyjnym. Mecenas powiedział, że wprawdzie ustawa o stowarzyszeniach nie wymaga ustanawiania sądów w organizacjach, jednak w naszym systemie prawnym przyjęte jest funkcjonowanie odrębnej władzy sądowniczej w różnych sferach działalności. O likwidacji bądź utrzymaniu sądów zdecydują delegaci podczas walnego zebrania, gdy będą głosowali nad zmianami w statucie.
Być może będą głosowali również nad zmianą nazwy stowarzyszenia – padł wniosek, aby Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP zmienić w Ogólnopolskie Stowarzyszenie Służby BHP. Wszak wielu behapowców nie pracuje na etatach, prowadząc własną działalność gospodarczą.

Na zakończenie posiedzenia prezes E. Bożejewicz przypomniała o jubileuszu stowarzyszenia. Obchody 30-lecia OSPSBHP odbędą się 27 stycznia w Warszawie. Podsumowaniu działalności stowarzyszenia i perspektywom na przyszłość poświęciliśmy specjalną publikację w ATEŚCIE, która ukazała się w wydaniu 12/2022. Dostęp przez Portal Informacji Technicznej: https://tiny.pl/w1s98

27 stycznia będzie też okazja, żeby w Behapowskiej Kapsule Czasu zamknąć artefakty odnoszące się do współczesnego bhp i przesłanie do behapowców, którzy tę kapsułę otworzą w 2053 roku – w stulecie istnienia służby bhp. O tej inicjatywie podczas krakowskiego spotkania mówił Grzegorz Szałas, prezes Zarządu Oddziału w Radomiu i jeden z pomysłodawców kapsuły. Więcej informacji:
https://www.atest.com.pl/info,new?id2=1671362969&t=main

Spotkanie stowarzyszenia w Krakowie pokazało siłę tej organizacji, wynikającą nie tylko z liczebności (były reprezentowane oddziały ze wszystkich części kraju), ale też wartościowych pomysłów na działania edukacyjne i prewencyjne. Stowarzyszenie ma ciekawe pomysły, a w swoich szeregach dobrze wykształconych ekspertów, którzy umieją w nowoczesny sposób promować bezpieczeństwo pracy.
 

 
  - 1 -