ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2022

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia OSPSBHP

 Dodano: 2023-07-11

 

          

      

2022-07-06  

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia OSPSBHP  

 

22 kwietnia we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Rada stanowi ciało doradcze i opiniodawcze zarządu głównego OSPSBHP, a w jej skład wchodzą prezesi zarządów oddziałów. Jednakże z uwagi na wagę tematów poruszanych podczas kwietniowego posiedzenia zaproszono również członków zarządów oddziałów oraz członków głównych i oddziałowych komisji rewizyjnych, sądów koleżeńskich.

Gościem pierwszej części spotkania był Zbigniew Kołodyński, nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu. Podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę na współpracę inspekcji z członkami oddziału OSPSBHP we Wrocławiu, która układa się bardzo dobrze. Barbara Jabłońska, prezes zarządu oddziału stowarzyszenia we Wrocławiu, który był współorganizatorem spotkania, przedstawiła działalność oddziału w ostatnim roku, który ze względu na stan epidemii do łatwych nie należał.

Zarząd główny podsumował działalność oddziałów w roku 2021. Wybrano 12 oddziałów, które oprócz spełnienia celów statutowych wyróżniały się swoją działalnością na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Były to oddziały w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu, a także oddziały Warszawa Wola oraz Katowice Przemysł Górnictwo. Jako nagrody ZG ufundował dla wyróżniających się oddziałów roll-upy z nowym logo OSPSBHP oraz dyplomy podziękowania.

Józef Witczak, wiceprezes ZG OSPSBHP, przedstawił propozycję ZG oraz uwagi z oddziałów dotyczące regulaminów pracy zarządu głównego i zarządów oddziałów oraz regulaminów pracy oddziałowej i głównej komisji rewizyjnej. Natomiast Katarzyna Piechota, członek zarządu oddziału w Krakowie przedstawiła propozycję zasad etyki członka OSPSBHP. Dalsza część spotkania podzielona została na trzy bloki tematyczne: statut, strategia zarządzania wizerunkiem OSPSBHP, przyszłość stowarzyszenia. W pierwszym bloku Radosław Pych, wiceprezes ZG, przedstawił propozycję zmian do statutu, które przygotowała komisja statutowa, powołana przez ZG, oraz uwagi zebrane z oddziałów. Ze względu na to, iż nie wszystkie uwagi zostały omówione, statut zostanie udostępniony do dalszej konsultacji w oddziałach, a następnie przekazany do konsultacji prawnej. Kolejne spotkanie z Radą Stowarzyszenia przewiduje się na początku grudnia tego roku.

W drugim bloku spotkania Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG OSPSBHP, przedstawiła wyniki wcześniej rozesłanej do oddziałów ankiety ewaluacyjnej strategii zarzadzania wizerunkiem OSPSBHP. Dyskusja dotyczyła zaproponowanych tez: OSPSBHP jest organizacją nowoczesną – czy tak?, OSPSBHP jest organizacją zintegrowaną wewnętrznie, OSPSBHP jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów, jesteśmy dumni, że jesteśmy członkami tej organizacji. Wyniki ciekawej dyskusji stanowią materiał do opracowania przez zarząd główny dalszych działań wizerunkowych OSPSBHP.

W trzecim bloku dyskutowano na temat przyszłości OSPSBHP. Tezami do dyskusji były: działania na rzecz poprawy wizerunku OSPSBHP, działania aktywizujące członków stowarzyszenia, wzmocnienie roli i zwiększenie zakresu zadań zespołu ds. opiniowania aktów prawnych, wzmocnienie współpracy z PIP, CIOP-PIB, UDT i innymi instytucjami, współpraca z ENSHPO. Na zakończenie spotkania przedstawiciele oddziałów przedstawili propozycje swoich działań. W obradach wzięło udział 130 osób z 33 oddziałów.
 

 
  - 1 -