ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2022

Bezpieczeństwo pracy na śląskich budowach

 Dodano: 2023-09-01

 

          

      

2022-08-31  

Bezpieczeństwo pracy na śląskich budowach  

 

25 sierpnia 2022 roku w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo pracy na śląskich budowach”, wpisująca się w rozpoczętą w styczniu br. roku trzyletnią strategię kontroli i prewencji Państwowej Inspekcji Pracy w budownictwie, której celem jest zmniejszenie zagrożeń wypadkowych występujących przy wykonywaniu prac budowlanych. „Szanuj życie, siebie nie odbudujesz” – to hasło kampanii, które było również mottem konferencji, a każdy z prelegentów miał za zadanie przedstawić w innym aspekcie rolę budowania kultury bezpieczeństwa w branży budowlanej na terenie województwa śląskiego.

Piotr Kalbron, Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach, w swoim wystąpieniu podkreślił, że Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a jednym z najważniejszych zadań jest zapobieganie i ograniczanie zagrożeń zawodowych w środowisku pracy – zarówno za pomocą podejmowanych czynności kontrolnych, jak i poprzez realizowanie działań prewencyjno-promocyjnych. Poinformował, że podejmowane przez inspektorów pracy czynności nadzorczo-kontrolne, służące weryfikacji przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, koncentrują się na gałęziach i rodzajach działalności gospodarczej i usługowej, w których zagrożenia zawodowe i wypadkowe dla życia pracujących i ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy są szczególnie wysokie. Wskazał, że budownictwo jest tą branżą w województwie śląskim, w której od wielu lat, obok przemysłu przetwórczego, zdarza się najwięcej wypadków przy pracy ze skutkiem śmiertelnym. Powiedział, że jednym z celów OIP w Katowicach jest zminimalizowanie zagrożeń wypadkowych na budowach na terenie województwa.

W czerwcu br. inspektorzy pracy z OIP w Katowicach przeprowadzili 127 kontroli na 111 małych budowach, wydali ponad 900 decyzji, nałożyli 75 mandatów na łączną kwotę ponad 110 tysięcy złotych. Wyniki tych kontroli pokazują wysoki poziom nieprawidłowości w zakresie bhp na budowach. Prace często są prowadzone z prowizorycznie zmontowanych rusztowań, które nie posiadają pionów komunikacyjnych oraz obarierowania, a pracownicy wykonujący prace na wysokości nie są w żaden sposób zabezpieczeni przed upadkiem. W województwie śląskim objęto szczególnym nadzorem dziesięć budów o strategicznym znaczeniu, takich jak np. budowa drogi ekspresowej S1 w rejonie Węgierskiej Górki oraz budowa Stadionu Miejskiego w Katowicach.
OIP dostrzegając zagrożenia, oprócz czynności kontrolnych, podejmuje liczne przedsięwzięcia o charakterze promocyjno-informacyjnym, czego przykładem jest kampania „Budowa. STOP wypadkom!”. Jej celem jest zwiększenie świadomości zagrożeń zawodowych w budownictwie, a zwłaszcza zagrożeń związanych z pracą na wysokości, w wykopach, przy obsłudze maszyn budowlanych, a także budowanie zaangażowania grup docelowych w działania na rzecz poprawy standardów bhp, popularyzacja i podnoszenie wiedzy z zakresu stosowania środków ochrony zbiorowej, upowszechnienie informacji na temat prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej tam, gdzie zabezpieczenia zbiorowe nie mogą być zastosowane, a także promowanie dobrych praktyk dotyczących kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem na budowie. W trakcie kampanii inspekcja chce dotrzeć do wszystkich, którzy mają wpływ na bezpieczeństwo pracy na placach budowy, przede wszystkim do pracodawców, pracowników oraz przedstawicieli służby bhp.

W pierwszej części konferencji prelegenci wygłosili referaty skoncentrowane na zagadnieniach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej. Marek Dudek, p.o. zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach, przedstawił „Analizę zagrożeń na śląskich budowach”. Magdalena Macha, zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowalnego, zapoznała uczestników z prezentacją pt. „Kontrole terenu budowy przez organy nadzory budowlanego”. Marek Ćmiel, dyrektor Oddziału Terenowego Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach, omówił „Rolę Urzędu Dozoru Technicznego w zapewnieniu bezpieczeństwa na budowach”.
W drugiej części panelu wykładowego Roman Karwowski, przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach, przedstawił prezentację pt. „Budowanie kultury bezpieczeństwa pracy na budowie”, natomiast dr. inż. Bartłomiej Grzesik, pełnomocnik dziekana do spraw bhp na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w swym wystąpieniu mówił „O bezpieczeństwie w budownictwie w ujęciu akademickim”. Panel wykładowy zakończony został wystąpieniem Anny Bagińskiej, kierownik ds. bhp Regionu Budimex S.A., na temat „Przeglądu typowych i nietypowych zabezpieczeń bhp zastosowanych przez Budimex S.A.”.

W drugiej części konferencji odbył się panel dyskusyjny z udziałem prelegentów oraz zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: Magdalena Macha – zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowalnego, Marek Ćmiel – dyrektor Oddziału Terenowego Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach, prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka – dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Elżbieta Nowicka-Słowik – wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań, Anetta Ranosz – nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach, a także partnerzy społeczni, przedstawiciele organizacji związkowych, uczelni wyższych oraz organizacji pracodawców z terenu województwa śląskiego. Panel dyskusyjny był okazją do wymiany doświadczeń oraz platformą do wypracowania kierunków działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy w sektorze budowlanym w województwie śląskim.

Równoległe do trwającej konferencji w siedzibie okręgu zorganizowane zostały dwa stoiska informacyjne, na których pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – oddział w Chorzowie dystrybuowali wydawnictwa o tematyce bhp. Patronat honorowy nad konferencją objął prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Konferencja zorganizowana została w sposób hybrydowy, zarówno w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, jak również za pośrednictwem YouTube.
 

 
  - 1 -