ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2022

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy – 28 kwietnia 2022 r.

 Dodano: 2023-04-30

 

          

      

2022-04-28  

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy – 28 kwietnia 2022 r.  

 

👍
Kultura bezpieczeństwa – wspólna sprawa
🚥
Obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy w 2022 r. są poświęcone kulturze bezpieczeństwa pracy, a w szczególności temu, jak w jej kształtowaniu uczestniczą pracownicy. Międzynarodowa Organizacja Pracy zwraca także uwagę na ważną rolę dialogu społecznego, który umożliwia przedstawicielom rządów i partnerom społecznym udział w procesach decyzyjnych dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w pracy: od opracowywania i aktualizacji strategii i przepisów, po ich faktyczne stosowanie na stanowiskach pracy. Dialog społeczny jest również niezbędny do budowania poczucia odpowiedzialności i zaangażowania wszystkich stron procesu pracy, zapewniającego efektywne wdrażanie działań w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników.
❗️
Według globalnych szacunków każdego roku na skutek wypadków przy pracy i chorób zawodowych umiera 2,9 mln osób, a co najmniej 402 mln ulegają wypadkom przy pracy (Kongres Międzynarodowej Komisji Zdrowia w Pracy, ICOH, 2022 r.). Szacuje się, że wypadki przy pracy i choroby zawodowe przyczyniają się do utraty 5,4% rocznego światowego produktu krajowego brutto (PKB).
Przyczyn wypadków przy pracy upatruje się m.in. w poziomie kultury bezpieczeństwa pracy, funkcjonującej w firmie. Wysoka kultura bezpieczeństwa jest związana z poczuciem osobistej odpowiedzialności każdego pracownika za sprawy bezpieczeństwa, przejawiającej się w codziennej pracy. Na poziomie przedsiębiorstwa o wysokiej kultura bezpieczeństwa mówimy wtedy, gdy prawo do bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy jest cenione i promowane zarówno przez kierownictwo, jak i pracowników. Budowanie kultury bezpieczeństwa wymaga włączenia wszystkich uczestników procesu pracy przez ich znaczące zaangażowanie w ciągłą poprawę stanu bezpieczeństwa. W miejscu pracy o wysokiej kulturze bezpieczeństwa pracownicy czują, że mogą swobodnie zgłaszać informacje dotyczące ewentualnych zagrożeń i sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, a kierownictwo aktywnie współpracuje z nimi w celu znalezienia skutecznych i trwałych rozwiązań. Wymaga to otwartej komunikacji, opartej na zaufaniu i wzajemnym szacunku.
🌿
Podstawą budowania kultury bezpieczeństwa pracy jest priorytetowe traktowanie kwestii zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Niezbędnym warunkiem jest zapewnienie, aby system zarządzania bhp był integralną częścią ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, w celu kontrolowania ryzyka oraz ograniczania liczby wypadków i chorób związanych z pracą. Ważna jest odpowiednia organizacja pracy, wzmacnianie poczucia osobistej odpowiedzialności wszystkich pracowników za poziom bezpieczeństwa oraz wsparcie uzyskiwane w tym zakresie od przełożonych i pracowników dozoru. W kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pomocne są szkolenia i przemyślane metody motywowania pracowników do udziału w tym procesie.
⚠️
Tematyce obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2022 była poświęcona sesja Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, która odbyła się 26 kwietnia 2022 r. Więcej informacji oraz raport MOP poświęconym tematyce kultury bezpieczeństwa pracy: https://www.ciop.pl/28kwietnia


 

 
  - 1 -