ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Zdrowie w miejscu pracy – diagnoza i oczekiwane zmiany

 Dodano: 2016-05-23

 

          

      

2015-05-22  

Zdrowie w miejscu pracy – diagnoza i oczekiwane zmiany  

 

Wyniki najnowszego raportu „Zdrowie w miejscu pracy – diagnoza i oczekiwane zmiany”, przeprowadzonego w czterech państwach z różnych kręgów kulturowych na zlecenie grupy medycznej Bupa, której częścią jest LUX MED, wskazują, że usprawnienie modelu opieki zdrowotnej i profilaktycznej to istotne wyzwanie stojące zarówno przed pracodawcami, jak i instytucjami państwowymi.
Starzejące się społeczeństwo i wydłużający się okres aktywności zawodowej nieuchronnie rodzą pytania, jak zapewnić pracownikom odpowiedni model opieki zdrowotnej, jak wspierać ich w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia i ciągłej zdolności do pracy. U progu nowych wyzwań warto przyjrzeć się dzisiejszemu zaangażowaniu pracodawców i pracowników w tym obszarze. Najnowsze badanie „Zdrowie w pracy – diagnoza i oczekiwane zmiany” zostało przeprowadzone w czterech krajach, o różnej historii i doświadczeniach, tj. w Polsce, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Australii. Wyniki raportu wskazują, że mimo różnic kulturowych oraz gospodarczych, problemy i wyzwania w obszarze opieki medycznej pracowników wydają się mieć uniwersalny charakter.

Oczekiwania i bariery dla pracodawców
– Programy zdrowotne to przede wszystkim korzyści dla pracodawcy w postaci spadku absencji, poprawy stanu zdrowia i zwiększenia zaangażowania zatrudnionych. Jak pokazują wyniki raportu, aż 76% firm w Polsce podejmuje już działania na rzecz zdrowia pracowników. Dodatkowo, większość pracodawców zaobserwowała efekty wprowadzonych działań. Respondenci w Polsce wskazują najczęściej ograniczenie absencji chorobowej i poprawę stanu zdrowia oraz zwiększenie wydajności. Podobnie wskazania widzimy w pozostałych krajach uczestniczących w badaniu. To niewątpliwie podkreśla zasadność rozwoju programów wspierających zdrowie pracownika – mówi Grzegorz Juszczyk, dyrektor Działu Profilaktyki Korporacyjnej, Grupa LUX MED.
Jednocześnie najpoważniejszą barierą wskazywaną przez ankietowanych są koszty takich działań – w Polsce znacznie więcej menedżerów podkreśla ten problem (73% wobec 30% w Wielkiej Brytanii). Kolejne wyzwanie, tak w Polsce, jak i we wszystkich krajach, to zauważalny brak priorytetu dla zdrowia dla zarządów firm (Polska 32%, Hiszpania 35%) czy brak odpowiednich kadr zarządzających takimi działaniami prozdrowotnymi (Polska 22%, Wielka Brytania 20%).

Pracownicy o zdrowiu
Wyniki raportu „Zdrowie w pracy – diagnoza i oczekiwane zmiany” przeprowadzonego na zlecenie Bupa pokazują, że programy opieki medycznej dla pracowników są bardziej rozpowszechniony w Hiszpanii (30% badanych), natomiast programy sportowe w Polsce i Wielkiej Brytanii. Co ważne, kampanie edukacyjne kierowane do pracowników są w Polsce dostępne dwukrotnie rzadziej niż w porównywanych krajach. Pracownicy podkreślali jak duże znaczenie ma dla nich zaangażowanie pracodawcy w korporacyjne programy zdrowotne. W Polsce i Hiszpanii zadeklarowało to blisko 70% badanych, w pozostałych krajach 45-55%. Aż 43% badanych w Polsce zaznacza również, że w przyszłości przy zmianie pracy będą brać pod uwagę zaangażowanie pracodawcy w działania prozdrowotne. W pozostałych krajach taką postawę deklarował co czwarty badany.
W opinii respondentów ich wydajność zawodowa wzrosłaby, gdyby ich aktualny stan zdrowia był lepszy. Najwięcej takich odpowiedzi odnotowano w Polsce (66%). Niestety, obecnie pracownicy w niewielkim stopniu identyfikują swoje aktywności prozdrowotne czy poprawę stanu zdrowia z działaniami oferowanymi przez pracodawców. Wyniki raportu pokazują także, że niektóre obszary wskazywane przez pracowników jako priorytetowe są rzadko realizowane.
Najwięcej pracowników oczekuje wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego i skutków stresu czy depresji (w Polsce 45%, Hiszpanii 42% i Australii 36%) oraz profilaktyki chorób układu krążenia (39% ankietowanych w Polsce, a w Wielkiej Brytanii 17%). Widoczna jest także potrzeba promowania zdrowej diety i aktywności fizycznej, a także profilaktyki stomatologicznej i onkologicznej.

Badanie „Zdrowie w miejscu pracy – diagnoza i oczekiwane zmiany” zostało zrealizowane na zlecenie Bupa w Polsce, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Australii w 2015 r. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 18 400 osób, będących przedstawicielami pracodawców (menedżerowie HR i prezesi firm) i pracowników, kwalifikowanych w ramach międzynarodowej puli respondentów. Celem badania było zbadanie skali zaangażowania firm i pracowników w programy prozdrowotne w miejscu pracy oraz postrzeganych barier i możliwości rozwoju takich programów.  

 
  - 1 -