ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Dbałość o środowisko i bezpieczeństwo pracy

 Dodano: 2016-06-03

 

          

      

2015-06-02  

Dbałość o środowisko i bezpieczeństwo pracy  

 

Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Gdańsku 20 maja 2015 r. zorganizował szkolenie „Dbałość o środowisko i bezpieczeństwo pracy pracowników”, w którym wzięło udział 68 osób, w większości członków oddziału.
Na wstępie prezes oddziału Zofia Formella powitała uczestników, przedstawiając tematykę szkolenia i wykładowców, którzy będą omawiali poszczególne zagadnienia.
Następnie Magdalena Augustis-Niedziałkowska z firmy EKO Dolina przybliżyła zagadnienia „Edukacji w gospodarce odpadami”. Zakład EKO Dolina to jeden z najnowocześniejszych zakładów zagospodarowania odpadów w Polsce. Spełnia restrykcyjne normy unijne. Słuchacze zostali zapoznani z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczącą m.in. obowiązków przedsiębiorcy. Podstawowym obowiązkiem posiadacza lub wytwórcy odpadów jest bieżące prowadzenie ich ilościowej i jakościowej ewidencji. Nie dotyczy to odpadów komunalnych. Ewidencja powinna być prowadzona w postaci kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów.
„Wymagania prawne w zakresie substancji i mieszanin chemicznych oraz ich użytkowanie” omówiła Małgorzata Galewska z Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gdańsku. Przedstawiła kryteria i sposób klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin oraz oznakowanie opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych. Omówiła też rozporządzenie REACH oraz ustawę o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
Dobre praktyki bhp zaprezentowała Sylwia Janowicz z POLPHARMY w Starogardzie Gdańskim, kierownik działu bhp, członek gdańskiego oddziału OSPSBHP. Omówiła m.in. obowiązki w łańcuchu dostaw i oznakowanie. Zwróciła również uwagę na znaczenie karty charakterystyki jako powszechnie przyjętej i skutecznej metody dostarczania informacji na temat substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie, która określa stwarzane zagrożenia, sposoby bezpiecznego postępowania, sposoby właściwego magazynowania, sposoby usuwania. Umożliwia ona użytkownikom podjęcie niezbędnych środków dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz ochrony środowiska. Omówiła też ocenę ryzyka zawodowego, a także działalność akredytowanego laboratorium Polpharmy, które wykonuje badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.  

 
  - 1 -