ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Czynniki ryzyka w europejskich przedsiębiorstwach

 Dodano: 2016-07-14

 

          

      

2015-07-10  

Czynniki ryzyka w europejskich przedsiębiorstwach  

 

23 czerwca Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) przedstawiła wyniki drugiej edycji Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2). Wyniki tego badania – w ramach którego zebrano odpowiedzi z prawie 50 tys. miejsc pracy w 36 państwach, w tym wszystkich 28 państwach członkowskich – dają szczegółowy wgląd w to, w jaki sposób w europejskich miejscach pracy zarządza się zagrożeniami dla bezpieczeństwa i higieny pracy.
Celem badania ESENER-2 było ustalenie, w jaki sposób kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy – a w szczególności nowymi zagrożeniami, takimi jak zagrożenia psychospołeczne – rzeczywiście zarządza się w praktyce w organizacjach o różnej wielkości, w tym w mikroprzedsiębiorstwach zatrudniających od 5 do 10 pracowników. Pytania zadawano osobom najbardziej kompetentnym w kwestii bhp w danej organizacji. Respondenci określili główne czynniki ryzyka w swojej organizacji i opisali, w jaki sposób zarządzają nimi. Co ważne, poinformowali także o powodach, dla których zarządzają ryzykiem, oraz o najważniejszych trudnościach, które w ogóle uniemożliwiają im ocenę ryzyka w miejscu pracy.
Ole Christensen, poseł do Parlamentu Europejskiego i sprawozdawca ds. strategicznych ram UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020, skomentował, że „Badanie ESENER-2 daje pełny obraz tego, jak rzeczywiście zarządza się bezpieczeństwem i higieną pracy w europejskich miejscach pracy. Wyniki są bardzo istotne dla decydentów na szczeblu krajowym i unijnym, ponieważ jasno wskazują na to, że w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy jeszcze jest wiele do zrobienia”.
Najczęściej zgłaszanym czynnikiem ryzyka jest konieczność kontaktów z trudnymi klientami, pacjentami, uczniami itp. (58% zakładów w UE-28). Czynniki prowadzące do chorób układu mięśniowo-szkieletowego, takie jak męczące lub bolesne pozycje i powtarzające się ruchy rąk lub ramion, zgłaszane są bardzo często we wszystkich sektorach działalności.
Wyniki wskazują na to, że 76% zakładów w UE-28 przeprowadza regularne oceny ryzyka, z czego 90% uważa je za użyteczny sposób zarządzania kwestiami bezpieczeństwa i zdrowia. Na poziomie krajowym istnieją znaczne różnice pod względem odsetka przedsiębiorstw, w których oceny ryzyka przeprowadza personel wewnętrzny, i odsetka przedsiębiorstw, które korzystają w tym celu z usługodawców zewnętrznych. Odsetek zakładów, w których ocenę ryzyka przeprowadza personel wewnętrzny, wynosi od 76% w Danii do 7% w Słowenii. Choć wielkość zakładu ma w tym kontekście duży wpływ, w niektórych państwach nawet w większości najmniejszych zakładów na ogół to personel wewnętrzny przeprowadza ocenę ryzyka.
Dyrektor EU-OSHA, Christa Sedlatschek, zauważyła, że „Wśród tych zakładów, które nie przeprowadzają regularnych ocen ryzyka, jako główne powody podaje się, że ryzyko i zagrożenia są już znane (83%) oraz że nie ma większych problemów (80%). Zagrożenia psychospołeczne są postrzegane jako stanowiące większe wyzwanie niż inne. Prawie jedna piąta zakładów zgłaszających konieczność kontaktów z trudnymi klientami lub presję czasową wskazuje jednocześnie, że brakuje im informacji lub odpowiednich narzędzi umożliwiających skuteczne przeciwdziałanie tym zagrożeniom”.
Inne kluczowe ustalenie dotyczy tego, że wysoki poziom partycypacji pracowników (formalnej i nieformalnej) jest przydatnym wskaźnikiem dobrej jakości pracy, w tym jakości zarządzania bhp w ogóle, a w szczególności zarządzania ryzykiem psychospołecznym.  

 
  - 1 -