ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2014

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Ochrony Pracy

 Dodano: 2015-06-26

 

          

      

2014-03-04  

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Ochrony Pracy  

 

11 lutego w Warszawie odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Ochrony Pracy, na którym podsumowano dotychczasową działalność i wybrano nowe władze SOP.
W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich oddziałów SOP. Obecny był również honorowy prezes SOP Ryszard Celeda, a gościem walnego zebrania był Krzysztof Kowalik – dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy. Zebranie otworzył prezes Zarządu Głównego SOP dr Tadeusz Sułkowski.
Obszerne sprawozdanie z dotychczasowej realizacji programu działania SOP na lata 2012-2013 oraz budżetu przedstawiła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej SOP Iwona Godlewska, która przypomniała, że w stowarzyszeniu funkcjonują 4 oddziały: w Katowicach, Lublinie, Łodzi i Toruniu, a w okresie sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń ZG SOP.
W sferze zainteresowania ZG znalazły sie przede wszystkim zagadnienia wynikające z przyjętego programu działania SOP, w tym dotyczące problemów związanych z oceną ryzyka zawodowego, zmiany formuły konkursu na najlepszą pracę dyplomową, rozszerzenia zasięgu terytorialnego działania Komisji Energetycznej, a także możliwości skorzystania przez SOP z funduszy UE.
Staraniem ZG SOP została powołana przy SOP niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego, zarejestrowana w prowadzonej przez m. st. Warszawa Ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nr 1049K. Zakres działania placówki obejmuje prowadzenie szkoleń w zakresie: bhp i prawa pracy, szkoleń zawodowych, pedagogiki i metodyki szkoleń oraz nabywania umiejętności tzw. miękkich. W związku z tym przy SOP został powołany Ośrodek Szkolenia.
Kilkakrotnie na posiedzeniach ZG była dyskutowana sprawa stanowiska w kwestii przepisów okołoustawowych do ustawy emerytalnej „67”, w aspekcie zagrożeń zawodowych towarzyszących pracownikom-seniorom, którzy przekraczają nowy próg wieku emerytalnego, szczególnie gdy dotyczy to pracy w warunkach szkodliwych lub o wzmożonej uciążliwości. W związku z tym zagadnieniem, na posiedzeniach 17 września i 3 grudnia 2013 r., omawiano m.in. sytuację pracowników-seniorów w związku z podwyższeniem progu emerytalnego, a także negatywnych zjawisk o charakterze dyskryminacyjnym, jakie pojawiają się w odniesieniu do tej grupy pracowniczej. W celu włączenia stowarzyszenia do prac nad poprawą tej sytuacji prezes SOP wystosował do Prezesa Rady Ministrów pismo z prośbą o poinformowanie SOP, jakie rozwiązania służące dodatkowym formom ochrony zdrowia, a także sprawności psycho-fizycznej pracowników-seniorów, znajdą się w rządowym programie wspierania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób po 60 roku życia. Premier przekazał pismo na ręce Ministra Pracy i w rezultacie SOP zostało zaproszone do konsultacji projektu.
Na wniosek ZG SOP nagrodę im. Haliny Krahelskiej, przyznawaną przez Głównego Inspektora Pracy, otrzymali członkowie stowarzyszenia: Halina Cwirko i Maciej Sekunda.
Kwestie przydatności obecnej formuły oceny ryzyka zawodowego podjął łódzki oddział SOP – w formie spotkania w zakładach Ceramika Paradyż S.A. w Tomaszowie i PRESS GLAS S.A. w Radomsku.
Również toruński oddział SOP był współorganizatorem podobnego spotkania z kadrą kierowniczą zakładów grupy TZMO S.A. W ramach kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie dotychczasowy przewodniczący oddziału toruńskiego Zenon Galewski aktywnie uczestniczył w seminarium zorganizowanym w Browarze „Elbląg”, gdzie wygłosił referat Elementy reengineeringu wykorzystywane w innowacyjności obszarów bhp. Ponadto prezes i wiceprezes oddziału uczestniczyli w konferencji zorganizowanej w bydgoskiej firmie Unilever Polska nt. Zarządzanie bhp – ze szczególnym uwzględnieniem efektywnego szkolenia, a członkowie oddziału uczestniczyli w konferencji Zagrożenia dla zdrowia związane z nanomateriałami oraz rozpowszechnianie uproszczonych, szacunkowych metod oceny ryzyka w przypadku ich stosowania, zorganizowanej w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy.
W wyniku tajnego głosowania ustępujące władze SOP otrzymały absolutorium, a do Zarządu Głównego zostali wybrani: Tadeusz Sułkowski (ponownie) Jerzy Wroński (ponownie), Edward Kołodziejczyk (ponownie), Krzysztof Galbarczyk (ponownie) i Czesław Kowalczyk (po raz pierwszy). Zarząd ukonstytuował się: prezesem został dr Tadeusz Sułkowski, wiceprezesem – Jerzy Wroński, członkami – Krzysztof Galbarczyk Czesław Kowalczyk i Edward Kołodziejczyk.
Tadeusz Sułkowskipodziękował za wybór, przyznając, iż jest to zarówno zaszczyt jak i obowiązek działania na rzecz stowarzyszenia i jego członków. Zapowiedział podejście do spraw, którymi będzie się zajmować stowarzyszenie – w sposób możliwie praktyczny, użyteczny, a przez to efektywny. Zapowiedział także działania na rzecz lepszego, eksperckiego, wykorzystania potencjału intelektualnego członków SOP. Stowarzyszenie może być silne siłą swoich członków – podkreślił, a następnie zaapelował o propozycje poszerzenia dotychczasowej działalności – z pożytkiem dla sprawy i dla stowarzyszenia.  

 
  - 1 -