ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2014

Seminarium „Bezpieczne maszyny”

 Dodano: 2015-06-26

 

          

      

2014-06-13  

Seminarium „Bezpieczne maszyny”  

 

Podsumowaniem cyklu szkoleniowego kolejnej Kampanii Bezpieczeństwa CRH POLSKA było seminarium „BEZPIECZNE MASZYNY”, które odbyło się 22 maja 2014 r. w auli Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Szkolenie zostało zorganizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej oraz Grupę Ożarów S.A. przy aktywnej współpracy firmy ELOKON Polska Sp. z o.o., Urzędu Dozoru Technicznego – oddział w Kielcach oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.
Partnerami przy realizacji seminarium były firmy: SICK Sp. z o.o., OMRON Electronics Sp. z o.o. i ANRO Anna Rotarska.
Seminarium, jak i inne działania w ramach Kampanii Bezpieczeństwa CRH Polska „Bezpieczne maszyny”, prowadzonej wspólnie z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Kielcach, objęte były patronatem medialnym redakcji miesięcznika „ATEST - Ochrona Pracy”.
W seminarium wzięło udział ponad sto osób, w tym: pracodawcy, pracownicy dozoru technicznego i służby bhp z przedsiębiorstw branży maszynowej, przedstawiciele środowiska naukowego, stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz związków zawodowych. Wśród uczestników nie zabrakło również licznej grupy studentów kierunku Inżynierii Bezpieczeństwa Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej.
Gośćmi seminarium byli m.in.: główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz, zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając, Zbigniew Janowski przewodniczący Rady Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie wraz członkami Rady, Włodzimierz Biaduń okręgowy inspektor pracy w Lublinie.
Przed rozpoczęciem seminarium główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej udekorowała okręgowego inspektora pracy w Kielcach Janusza Czyża srebrnym medalem za długoletnią służbę, przyznanym za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.
Oficjalnego otwarcia spotkania dokonał rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak. Poinformował on o zakresie działania uczelni i jej zaangażowaniu w kształceniu kadr inżynierów dla bezpieczeństwa w procesach pracy. Wskazał na uruchomiony nowy kierunek studiów „Inżynieria Bezpieczeństwa”, którego absolwenci będą stanowić dobrze przygotowaną kadrę specjalistów zarządzających bezpieczeństwem pracy w procesie produkcji.
Główna inspektor pracy Iwona Hickiewicz podziękowała organizatorom za podjecie
w Kielcach ważnego przedsięwzięcia w dziedzinie prewencji. Podkreśliła, że szczególnie istotny jest udział młodych ludzi, którzy wkrótce podejmą prace zawodową i będą zarządzać zespołami pracowników i procesami produkcyjnymi. Absolwenci politechniki, jako profesjonaliści będą mieli realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracy i zmniejszenie wypadkowości w procesie produkcyjnym. Zaangażowanie uczelni, pracodawców oraz urzędów kontrolnych wpisuje się w prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy programy prewencyjne. Wskazała, jak istotnym zagadnieniem jest zgodne z przepisami bhp zaprojektowanie i wyprodukowanie maszyny tak, aby mogła być później bezpiecznie eksploatowana. Jednym z powodów utrzymującej się dużej wypadkowości w pracy – w ocenie głównej inspektor pracy – jest nadal niezadawalający stan wiedzy w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy oraz brak nadzoru nad pracownikami w toku pracy.
Prezes zarządu dyrektor generalny Grupy Ożarów S.A Andrzej Ptak bardzo pozytywnie ocenił wieloletnią współpracę z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Kielcach w ramach wspólnych programów prewencyjnych. Wskazał, że Państwowa Inspekcja Pracy, pomimo iż zwykle jest utożsamiana wyłącznie z działalnością kontrolną, może być merytorycznym doradcą i partnerem w działaniach prewencyjnych. W swoim wystąpieniu wspomniał również, jak ważnym elementem w zakresie bezpieczeństwie pracy jest połączenie teorii z praktyką. Przykładem tego jest współpraca z Politechniką Świętokrzyską, której studenci mieli możliwość zapoznania się z procesami produkcji, zasadami eksploatacji maszyn oraz procedurami zarządzania bezpieczeństwem pracy w Cementowni Ożarów.
Kolejny mówca, przewodniczący Rady Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie i przewodniczący związku zawodowego „Budowlani”, Zbigniew Janowski, z dużym uznaniem wyraził się o działaniach prewencyjnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach, realizowanych wspólnie z zakładami sektora cementowego na terenie województwa świętokrzyskiego. Poinformował również, że związek zawodowy „Budowlani” wraz z innymi organizacjami tej branży wystąpił z inicjatywą podpisania porozumienia dotyczącego minimalnej stawki kalkulacyjnej na roboty budowlane. Podkreślił, że jest to nie tylko sprawa zamówień publicznych, ale również bezpieczeństwa pracy, bo w ofertach przetargowych, równie często jak minimalne wynagrodzenie, nie są uwzględniane nawet minimalne nakłady dotyczące tej sfery działalności.
Seminarium zostało podzielone na dwie sesje. W części pierwszej – „Praktyczne aspekty techniczne bezpiecznej eksploatacji maszyn” – zostały przedstawione zagadnienia dotyczące m.in.:
– oceny ryzyka zawodowego związanego z eksploatacją maszyn,
– wymagań zasadniczych i minimalnych dla maszyn,
– zasad bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń,
– oceny maszyn i urządzeń po modernizacji i przebudowie.
Prezentacje dotyczące omawianej problematyki przedstawili:
– prof. dr hab. inż. B. Antoszewski, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej – „Zasady bezpieczeństwa w eksploatacji maszyn”;
– dr inż. S. Kowalewski, ELOKON Polska – „Związki między maszynami nowymi i starymi – maszyny zespolone, modernizacje i przebudowy maszyn”;
– dr hab. inż. W. Zowczak prof. Politechniki Świętokrzyskiej, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn – „Bezpieczeństwo obróbki laserowej”;
– mgr inż. K. Ujczak, ELOKON Polska – „Zasady bezpieczeństwa kompleksowego maszyn – konstrukcja, środki ochronne, informowanie i ostrzeganie”;
– mgr inż. A. Rozlach, Urząd Dozoru Technicznego, oddział Kielce – „Bezpieczna eksploatacja urządzeń transportu bliskiego”;
– mgr inż. T. Strawiński, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy – „Kontrole okresowe wyposażenia ochronnego maszyn”;
– mgr inż. A. Brzozowski, CIOP-PIB – „Współpraca nauki z przemysłem w zakresie poprawy warunków pracy”;
– inspektor pracy mgr inż. T. Barański, Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach – „Spełnianie minimalnych wymagań bhp przez maszyny i urządzenia użytkowane w produkcji przemysłowej – program prewencyjny PIP”.
Druga sesja seminarium – „Nowoczesne rozwiązania techniczne w zakresie bezpiecznej eksploatacji maszyn” – przeznaczona była na wystąpienia partnerów: SICK Sp. z o.o., OMRON Electronics Sp. z o.o. i firmy ANRO Anna Rotarska. Przedstawiciele tych przedsiębiorstw zaprezentowali przykłady konkretnych rozwiązań technicznych oraz nowości techniczne w zakresie prezentowanej tematyki. W trakcie swojego wystąpienia przedstawiciel firmy SICK przekazał nieodpłatnie kamerę bezpieczeństwa do celów dydaktycznych na potrzeby laboratorium kierunku Inżynierii Bezpieczeństwa, Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej.
W celu uatrakcyjnienia spotkania, obok części seminaryjnej, organizatorzy wspólnie z partnerami zorganizowali stoiska informacyjne, zlokalizowane w sąsiedztwie auli wykładowej. Przedstawione zostały tam nowoczesne metody eliminacji lub ograniczania zagrożeń związanych z eksploatacją maszyn, na podstawie konkretnych rozwiązań prezentowanych przez firmy partnerskie biorące udział w seminarium. Zapewniono możliwość bezpośredniego kontaktu zainteresowanych z przedstawicielami producentów rozwiązań technicznych w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji maszyn.
Podczas seminarium został również uruchomiony punkt informacyjny OIP Kielce, gdzie można było uzyskać porady z zakresu bhp oraz prawa pracy, a także zaopatrzyć się w wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy z tej dziedziny.
Porad z zakresu bezpiecznej eksploatacji maszyn można było także zasięgnąć na stoisku firmy ELOKON Polska, a informacji dotyczących eksploatacji urządzeń technicznych udzielali inspektorzy na stoisku UDT – oddział Kielce.
Swoją ofertę wydawniczą przedstawiła redakcja „ATEST – Ochrona Pracy”, udostępniając uczestnikom seminarium bezpłatne egzemplarze miesięcznika.
Uczestnicy spotkania mieli również możliwość zapoznania się z wystawą poświęconą historii inspekcji pracy w Polsce. Ekspozycja upamiętnia 95 lat działalności inspekcji pracy, państwowego organu nadzoru i kontroli nad warunkami pracy w naszym kraju. Przedstawiono tam najważniejsze wydarzenia z historii urzędu, jego dokonania oraz współczesny obraz inspekcji pracy jako nowoczesnego organu kontroli państwowej.
Seminarium zostało zrealizowane w ramach projektów prewencyjnych:
- Kampanii Bezpieczeństwa CRH Polska „Bezpieczne maszyny” prowadzonej wspólnie z OIP w Kielcach,
oraz
- Państwowej Inspekcji Pracy – w zakresie spełniania minimalnych wymagań bhp przez maszyny i urządzenia użytkowane w przetwórstwie przemysłowym.

Jerzy Janusz
OIP Kielce
 

 
  - 1 -