ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2014

Polscy behapowcy z wizytą na Litwie

 Dodano: 2015-07-16

 

          

      

2014-07-15  

Polscy behapowcy z wizytą na Litwie  

 

„Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy” to temat wyjazdu studyjnego do Republiki Litewskiej, którego organizatorami były oddziały Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie, Pile i Katowicach. Wyjazd odbył się w dniach 10-13 lipca br., a wzięli w nim udział członkowie oddziałów stowarzyszenia w Olsztynie, Pile, Katowicach, Słupsku, Warszawie (oddział Warszawa Centrum), Częstochowie, Lublinie, Szczecinie, a także przedstawiciele Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Polskiego Zrzeszenia Producentów i Dystrybutorów Środków Ochrony Indywidualnej, firmy AKALA FARAONE, Stowarzyszenia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy; łącznie 71 osób. Wyjazd studyjny wpisał się w działania ogólnopolskiej informacyjnej kampanii społecznej pod tym samym tytułem, która koordynowana jest przez CIOP-PIB.
W dniu przyjazdu, tj. 10 lipca, w godzinach popołudniowych uczestnicy wyjazdu wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Polonii mieszkającymi w Druskiennikach. W Druskiennikach na 16 tysięcy mieszkańców jest ok. 800 Polaków, z czego ponad 120 należy do Związku Polaków na Litwie. Podczas spotkania Helena Aliszkiewicziene, prezes oddziału w Druskiennikach, zapoznała przybyłych z działalnością związku oraz przyjęła od uczestników wyjazdu studyjnego zbiór polskich książek.
11 lipca odbyło się seminarium „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy”. W pierwszej części głos zabrali: Arūnas Lupeika, zastępca Głównego Inspektora Pracy Republiki Litewskiej, Vaidas Maąidlauskas, specjalista ds. bhp w firmie Tuvlita – TÜV Thüringen grupe, Agnieszka Szczygielska, koordynator kampanii „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy”, Marek Nościusz, prezes Zarządu Głównego OSPSBHP. Seminarium prowadziła Elżbieta Bożejewicz, prezes oddziału olsztyńskiego OSPSBHP. Tłumaczem wystąpień gości litewskich był Romuald Drobysz, członek oddziału olsztyńskiego.
Arūnas Lupeika przedstawił działania inspekcji pracy na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładach pracy Republiki Litewskiej. Zadaniem litewskiej inspekcji pracy jest przede wszystkich wpływanie na świadomość pracodawców w zakresie bezpieczeństwa pracy. Jak powiedział „inspekcja pracy w Republice Litewskiej nie jest od wymuszania na pracodawcach przestrzegania przepisów bhp”. Działalność inspekcji polega na kształtowaniu odpowiedzialności za stan bhp w zakładzie oraz odpowiedzialności pracowników za to co robią. Obecnie trwają pracę nad unormowaniem prawnym systemu odpowiedzialności. Wystąpienie litewskiego inspektora pracy wzbudziło duże zainteresowanie uczestników seminarium, co zaowocowało szeregiem pytań z ich strony. Niektóre z nich dotyczyły kontroli zakładów pracy prowadzonych przez inspekcję. Litewska inspekcja pracy po przeprowadzonej kontroli zakładu daje pracodawcy trzy lata, aby miał czas na dostosowanie zakładu do wymagań przepisów.
Działania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego na rzecz bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach prezentowała Agnieszka Szczygielska, koordynator informacyjnej kampanii społecznej „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy”. Podstawowymi działaniami instytutu są badania naukowe i prace rozwojowe oraz wdrażanie ich wyników do praktyki, opracowywanie i opiniowanie standardów w zakresie bhp oraz ergonomii, badania laboratoryjne do celów certyfikacji, ocena i ekspertyzy z zakresu bezpieczeństwa pracy, ocena zgodności maszyn, środków ochrony indywidualnej oraz urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń, certyfikacja wyrobów i systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz jednostek edukacyjnych i kompetencji personelu itd. CIOP-PIB ściśle współpracuje z przedsiębiorstwami m.in. poprzez wdrażanie wyników projektów naukowo-badawczych z zakresu bhp, analizy, konsultacje, wspólne projekty, wymianę dobrych praktyk (Forum Liderów Bezpiecznej Pracy). A. Szczygielska przedstawiła przykłady nowoczesnych produktów i opracowań CIOP-PIB oraz działania w ramach Forum Liderów Bezpiecznej Pracy i Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez CIOP-PIB, konkursy „dobrych praktyk”, konkursy plastyczne, Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy.
Prezes ZG OSPSBHP Marek Nościusz przypomniał krótko historię utworzenia służby bhp. W swojej wypowiedzi podkreślił też znaczenie samorządu zawodowego, jakim miałaby być w przyszłości izba służby bhp. Przedstawił propozycję zmiany wykształcenia i stażu pracy pracowników służby bhp. Wspomniał też o spotkaniu grupy liderów bhp, które odbyło się w czerwcu we Wrocławiu.
Vaidas Maąidlauskas, specjalista ds. bhp w firmie Tuvlita, przedstawił działania specjalistów ds. bhp na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładach Republiki Litewskiej. Firma, w której pracuje Vaidas Maśidlauskas, zajmuje się kontrolą stanu technicznego pojazdów samochodowych, udziela porad w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz prowadzi szkolenia bhp. Zarówno z wypowiedzi zastępcy Głównego Inspektora Pracy RL, jak i wypowiedzi litewskiego specjalisty ds. bhp wynikało, że poważnym problemem w Republice Litewskiej jest duża emigracja młodych ludzi, a co za tym idzie w zakładach pracy zatrudnieni są starsi pracownicy, którzy zwykle nie mają wykształconej kultury bhp. Od 2011 r. litewski specjalista ds. bhp musi posiadać wykształcenie wyższe, tj. tytuł inżyniera. Podobnie jak w Polsce, bierze on udział w dochodzeniach powypadkowych po wypadkach przy pracy oraz w ocenie ryzyka zawodowego.
Po przerwie obiadowej Arūnas Lupeika podsumował udział strony litewskiej w seminarium. Powiedział m.in.: „nieważna jest narodowość, przekonania polityczne czy też wyznaniowe, ważny jest ten sam cel, jakim jest bezpieczeństwo pracownika”. Dziękując za zaproszenie, deklarował chęć utrzymania współpracy i obustronnych spotkań.
W drugiej części seminarium, którą prowadziła Beata Kaczmarek, członek zarządu oddziału katowickiego, przedstawiciele oddziałów OSPSBHP, którzy brali udział w wyjeździe studyjnym, prezentowali działania swoich oddziałów na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Zebrani zapoznali się z działaniami oddziałów w Olsztynie, Pile, Katowicach, Warszawie Centrum, Słupsku, Częstochowie, Lublinie. W tych działaniach dominują przede wszystkim szkolenia specjalistyczne, prowadzone podczas zebrań członków oddziałów, a także organizacja seminariów, konferencji, warsztatów doskonalących wiedzę. Większość oddziałów współpracuje z PIP, CIOP-PIB, UDT i innymi instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem pracy.
Dobre praktyki w zakresie komunikacji na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy na przykładzie Forum Liderów działających przy CIOP-PIB przedstawiła Elżbieta Bożejewicz, główny specjalista ds. bhp w Iławskim Przedsiębiorstwie Budowlanym IPB w Iławie. IPB zostało przyjęte do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy w roku 2002. Od tego czasu za działania na rzecz bezpieczeństwa otrzymało zieloną, srebrną i cztery złote karty FL. Natomiast rolę Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB w promowaniu najnowszych rozwiązań i wiedzy w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w małych i średnich przedsiębiorstwach zaprezentowała Halina Żbikowska, właściciel firmy MARS-ŻBIK z Gdańska.
Adam Jabłoński, dyrektor ds. marketingu firmy Filter Service, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów i Dystrybutorów Środków Ochrony Indywidualnej, przedstawił definicję komunikacji interpersonalnej oraz jej modele. Na przykładzie ubierania bluzy i podawania przez uczestników seminarium komend do tej czynności udowodnił jak niewłaściwie wydawane polecenia wykonania pracy prowadzą do błędnych zachowań. Niewłaściwe instrukcje i szkolenia prowadzą do niezrozumienia przez pracownika zasad wykonywania pracy a tym samym często do wypadków. Prelegent w dalszej części wystąpienia zwrócił uwagę na dobór środków ochronnych w zależności od zagrożeń w pracy.
Ostatnim punktem seminarium było krótkie wystąpienie Pawła Rozowskiego, wiceprezesa zarządu Stowarzyszenia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Przedstawił cele działalności stowarzyszenia, a także najbliższe plany, zachęcając do współpracy na rzecz bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
12 lipca uczestnicy wyjazdu zwiedzili Wilno i Troki. Wśród uczestników panowała przyjazna atmosfera, sprzyjająca wymianie doświadczeń zawodowych. W drodze powrotnej były dyskusje na temat przyszłorocznego wyjazdu studyjnego na Słowację lub innego kraju, gdzie będziemy mogli wymieniać się swoim doświadczeniami z innymi inspektorami pracy oraz behapowcami.

Elżbieta Bożejewicz  

 
  - 1 -