ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2014

Aktywny behapowiec – rozstrzygnięcie konkursu

 Dodano: 2015-09-03

 

          

      

2014-09-01  

Aktywny behapowiec – rozstrzygnięcie konkursu  

 

Rozstrzygnięto konkurs „Aktywny BEHAPOWIEC” zorganizowany przez olsztyński oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Celem konkursu była aktywizacja członków oddziału w Olsztynie i zachęcenie ich do działań w zakresie popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników zakładów pracy oraz lokalnej społeczności, a także do podnoszenia poziomu swojej wiedzy.
Uczestnikami konkursu byli członkowie oddziału w Olsztynie (z wyłączeniem członków zarządu), którzy zgłosili swoją deklarację przystąpienia do konkursu. Ocena uczestników konkursu objęła okres od 1 stycznia do 30 sierpnia 2014 r.

Punktacja działań społecznych uczestników konkursu odbyła się zgodnie z regulaminem konkursu, według poniższych kryteriów:
1. Udział w zebraniach oddziału – 2 punkty.
2. Udział w szkoleniach i seminariach organizowanych przez oddział – 2 punkty.
3. Udział w konferencjach organizowanych przez oddział – 2 punkty.
4. Udział w innych działaniach promowanych przez oddział – 2 punkty.
5. Działania na rzecz oddziału OSPSBHP w Olsztynie (np. zaproszenie ciekawych prelegentów, merytoryczna prezentacja tematu, pozyskanie sponsorów).
6. Udział w seminariach i konferencjach ogólnopolskich – 2 punkty.
7. Udział w szkoleniach ogólnopolskich – 2 punkty.
8. Organizacja seminarium, konferencji w zakładzie pracy, wśród społeczności lokalnej oraz związane w tym dodatkowe działania, np. konkurs plastyczny, konkurs wiedzy o bhp – 5 punktów (za każde działanie po 5 punktów).
9. Publikacja artykułów w czasopismach branżowych – 2 punkty (za każdy artykuł po 2 punkty).
10. Udział w programach prewencyjno-promocyjnych PIP – 2 punkty (za każde działanie po 2 punkty).
11. Udział w programach promowanych przez CIOP-PIB, UDT, WSSE, ZUS – 2 punkty.
12. Podnoszenie kwalifikacji poprzez ukończenie studiów wyższych, w tym podyplomowych bhp, doktoranckich – 3 punkty.
Podstawę do punktacji stanowiły: listy obecności w działaniach organizowanych przez oddział, przedłożone zaświadczenia uczestnictwa w działaniach organizowanych przez jednostki zewnętrzne, inne dokumenty potwierdzające organizacje działań, ukończenia kursu, studiów oraz wiedza członków zarządu oddziału OSPSBHP w Olsztynie na temat działań społecznych członków.
Działania pracowników służby bhp, którzy przystąpili do konkursu oceniło jury, w skład którego weszli członkowie zarządu olsztyńskiego oddziału OSPSBHP: Elżbieta Bożejewicz – prezes zarządu, Grzegorz Kulkowski – wiceprezes zarządu, Jan Michałowski – wiceprezes zarządu, Julianna Durczak – sekretarz zarządu, Krzysztof Wrzosek – skarbnik zarządu.

Do konkursu przystąpiły następujące osoby: Danuta Bieńko, Irena Czajkowska, Grażyna Czarnecka, Marta Kubka, Nina Leśna, Grażyna Niedzielska, Wincenty Szarmach, Ewelina Szot, Małgorzata Wojciechowska.

Jury postanowiło przyznać dwa pierwsze miejsca ex aequo Grażynie Niedzielskiej i Wincentemu Szarmachowi. Wyróżnienia przyznano Irenie Czajkowskiej, Grażynie Czarneckiej, Małgorzacie Wojciechowskiej. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się 12 września 2014 r. podczas konferencji „Komunikacja i etyka a bezpieczeństwo pracy” w Olsztynie.
Więcej o konferencji: http://www.ospsbhp.olsztyn.pl  

 
  - 1 -