ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2021

Lista kontrolna do badania wypadków przy pracy

 Dodano: 2022-06-08

 

          

      

2021-06-06  

Lista kontrolna do badania wypadków przy pracy  

 

13 maja 2021 r. odbyło się kolejne „Spotkanie czwartkowe bez krawata”, zorganizowane przez grupę zaprzyjaźnionych osób w ramach Zespołu Teams, poza oficjalnymi strukturami, jako oddolna inicjatywa członków oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Krakowie.

Tematem spotkania było omówienie listy kontrolnej do badania wypadków przy pracy. Dyskusję prowadziły Iwona Pietraszewska i Justyna Bednarczyk, które wspólnie opracowały listę kontrolną w postaci aplikacji, wykorzystując arkusze kontrolne udostępnione przez Elżbietę Bożejewicz – prezes ZG OSPSBHP. Lista kontrolna będzie umieszczona na nowej stronie internetowej stowarzyszenia.
Prowadzące rozpoczęły prezentację od przypomnienia jednego z podstawowych zadań pracodawcy, jakim jest ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosowanie odpowiednich środków zapobiegających podobnym wypadkom.
W celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku pracodawca powołuje zespół powypadkowy, który w szczególności ma za zadanie:
- dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadanie warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku;
- jeżeli jest to konieczne – sporządzenie szkicu lub wykonanie fotografii miejsca wypadku;
- wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego – jeśli pozwala na to jego stan zdrowia;
- zebranie informacji dotyczących wypadku od świadków wypadku;
- zasięgnięcie opinii lekarza, a w razie potrzeby również innych specjalistów (w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku);
- zebranie innych dowodów dotyczących wypadku;
- dokonanie poprawnej kwalifikacji wypadku;
- określenie środków profilaktycznych oraz wniosków, w szczególności wynikających z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek.

Zbieranie informacji polega na uzyskaniu danych z bezpośredniej obserwacji miejsca wypadku, rozmów i oświadczeń świadków, uczestników wydarzenia, osób kierujących pracownikami. Zespół powypadkowy musi pamiętać o unikaniu interpretacji faktów i wyrażania własnej opinii. Bardzo istotnym elementem pracy zespołu jest uporządkowanie informacji, które pozwolą na odtworzenie przebiegu zdarzeń poprzedzających wypadek i określenie przyczyn, które doprowadziły do wypadku. Do zobrazowania powiązań przyczynowych dobrze jest zastosować technikę drzewa przyczyn. Prelegentki do analizowania przyczyn zalecały też metodę „4 x dlaczego?” lub (jeśli są dostępne) odpowiednie listy kontrolne.

Justyna Bednarczyk przedstawiła praktyczne wykorzystanie excelowej aplikacji – listy kontrolnej na przykładzie wypadku przy pracy osoby sprzątającej w placówce oświatowej. Opisała wypadek poprzez aplikacyjne moduły:
- dane poszkodowanego;
- informacje ogólne o wypadku;
- informacje dotyczące zdarzenia;
- miejsce powstania wypadku;
- procesy pracy;
- czynność wykonywana przez poszkodowanego w chwili wypadku;
- wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego;
- wydarzenie powodujące uraz;
- czynnik materialny będący źródłem urazu;
- czynnik materialny związany z czynnością wykonywaną przez poszkodowanego
w chwili wypadku;
- czynnik materialny związany z odchyleniem;
- przyczyna wypadku;
- uraz, ciężkość urazu, wypadku.

Iwona Pietraszewska wyjaśniła zebranym na spotkaniu czwartkowym zalety list kontrolnych:
- to proste narzędzie do badania wypadków przy pracy;
- to uproszczony algorytm postępowania w analizie wypadków przy pracy;
- to przypomnienie o konieczności sporządzenia właściwych dokumentów powypadkowych i zawiadomienia określonych organów o wypadku.

Aplikację można wykorzystywać m.in do opracowania statystycznej karty wypadku. Efekt pracy może zostać przesłany w pliku pdf do właściwych służb pracodawcy odpowiedzialnych za sporządzania sprawozdań GUS.

oprac. Paweł Kania
 

 
  - 1 -