ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2019

„Substancje niebezpieczne pod kontrolą” w Opolu

 Dodano: 2020-12-11

 

          

      

2019-12-10  

„Substancje niebezpieczne pod kontrolą” w Opolu  

 

Konferencja „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” zorganizowana 10 października 2019 r. w ramach europejskiej kampanii informacyjnej pod tym samym tytułem przez Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Opolu, przy współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Wydziałem Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej, miała na celu dostarczenie wiarygodnych informacji na temat zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych w miejscu pracy oraz podniesienie poziomu świadomości w zakresie ograniczania ryzyka stwarzanego przez te substancje. Zgromadziła 200 uczestników, wśród których byli przedstawiciele oddziałów OSPSBHP, pracownicy służby bhp niezrzeszeni w stowarzyszeniu oraz przedstawiciele przemysłu zainteresowani problematyką zagrożeń chemicznych.

Sesję inauguracyjną rozpoczęła Wioletta Klimaszewska, reprezentująca Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy, która zapoznała uczestników z założeniami i celami europejskiej kampanii informacyjnej „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”. Następnie ratownik medyczny Krystian Lech przypomniał podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w kontakcie z substancjami chemicznymi, a po wystąpieniu zaprosił uczestników do zapoznania się ze sprzętem do udzielania pomocy oraz praktycznych ćwiczeń w tym zakresie. Prof. Waldemar Skomudek, dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej, skupił się na wyzwaniach związanych z technologiami przechowywania energii elektrycznej i bezpieczeństwem ekosystemu. Uzmysłowił zebranym, że problem bezpiecznego magazynowania energii staje się problemem każdego z nas – komputery przenośne, tablety, smartfony czy hulajnogi elektryczne oraz samochody elektryczne to już powszechnie stosowane przedmioty i zagrożenia związane z ich użytkowaniem muszą być znane ogółowi społeczeństwa. W kolejnym wystąpieniu dr Małgorzata Pośniak, kierownik Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP, omówiła temat „Niebezpieczne substancje chemiczne jako przyczyna chorób zawodowych i wypadków przy pracy”. Przedstawiła dane statystyczne dotyczące ilości stosowanych substancji chemicznych, procesy technologiczne z wykorzystaniem substancji chemicznych o dużym zagrożeniu dla pracowników oraz najczęściej występujące rodzaje chorób zawodowych związanych z warunkami pracy w narażeniu na działanie substancji chemicznych. Jako ostatni w tej części konferencji został przedstawiony referat „Narażenie pracowników na czynniki rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy. Profilaktyka”, wygłoszony przez dr Joannę Kowalską z Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP. Traktował m.in. o sposobach ograniczania zagrożeń związanych z pracą z substancjami rakotwórczymi lub mutagennymi, o narażeniu pracowników w Polsce na wybrane substancje rakotwórcze i mutagenne, a także przywoływał dane dotyczące ilości stosowanych w Polsce substancji rakotwórczych i mutagennych.

Po przerwie nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pt. „Bezpieczne lato – zdrowie na lata”. Nagrody zostały ufundowane przez organizatorów oraz firmę Ejendals AB. Z nadesłanych prac w kategorii I ( klasy I-III) decyzją komisji konkursowej przyznano:
– I miejsce: Magdalena Kula, PSP nr 26 w Opolu,
– II miejsce: Emilia Wenzke, PSP z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim,
– III miejsce: Julia Śliwa, PSP nr 24 w Opolu
oraz wyróżnienia: Szymon Buchmann, PSP nr 29 w Opolu; Hanna Frank, PSP nr 25 w Opolu; Justyna Marszałek , PSP w Starych Siołkowicach; Marta Tsivko, PSP 10 w Opolu.
W kategorii II (klasy IV-V) przyznano:
– I miejsce: Magdalena Korbańska, PSP w Ligocie Prószkowskiej,
– II miejsce: Milena Roskosz, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszycach,
– III miejsce: Julia Kanz, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębskiej Kuźni.

W kategorii III ( klasy VI-VII) przyznano:
– I miejsce: Adam Magierowski, PSP w Komprachcicach,
– II miejsce: Julia Derewlany, PSP w Popielowie,
– III miejsce: Fabian Wierszak, PSP z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu.

W drugiej części konferencji dr hab. Małgorzata Szewczyńska z Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP podjęła temat szkodliwego działania spalin silników wysokoprężnych i środków prewencji. Mówiła, czym charakteryzują się spaliny z silników Diesla, o ich oddziaływaniu na organizm człowieka, o sposobie przedostawania się substancji chemicznych do organizmu oraz co powinien zrobić pracodawca, aby chronić zdrowie pracowników. Nie mogło również zabraknąć tematu nowych technologii w zakresie substancji chemicznych. Dr Lidia Zapór z Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP przedstawiła temat „Nanotechnologie i nanomateriały – zagrożenia w miejscu pracy i ochrona pracowników”. Podstawowe właściwości nanomateriałów wpływające na toksyczność, potencjalne skutki narażenia na nanomateriały, sposoby oceny ryzyka w kontakcie z nanomateriałami – to najważniejsze z poruszanych zagadnień. Kolejnym tematem były „Szkodliwe czynniki biologiczne w samochodowych instalacjach klimatyzacyjnych” omówione przez dr Małgorzatę Gołofit-Szymczak z Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP. Słuchaczom została przekazana wiedza na temat zagrożeń biologicznych czyhających na użytkowników klimatyzacji, najczęściej popełniane błędy w codziennej jej eksploatacji oraz skuteczność różnych metod dezynfekcji. Ostatni wykład pt. „Zagrożenia chemiczne w miejscu pracy z perspektywy kontroli PIP”, wygłoszony przez Beatę Gruszczyńską-Czudaj, starszego inspektora pracy, dotyczył działań kontrolnych PIP w zakresie stosowania substancji chemicznych oraz przykładów nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli.

Na zakończenie odbyła się debata „Czy praca z substancjami chemicznymi może być bezpieczna?”, podczas której Elżbieta Bożejewicz – prezes Zarządu Głównego OSPSBHP, Arkadiusz Kapuścik – Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu, dr Małgorzata Pośniak – CIOP, Andrzej Wieder – Country Sales Manager Poland w Ejendals AB dyskutowali na następujące tematy: ocena realizacji obowiązku odpowiedniego doboru i wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz stosowania tych środków, ocena magazynowania substancji chemicznych w małych firmach.
W trakcie konferencji można było uzyskać fachową poradę przy stoiskach eksperckich Ejendals AB, 4Safety, Bold, PPO Strzelce Opolskie, Sundoor, Tres, PW Krystian, JSP Limited, a także zapoznać się ze sprzętem wykorzystywanym do udzielania pierwszej pomocy, spróbować swoich sił i poznać skuteczne metody udzielania pomocy dzięki firmie Medical Rescue.
 

 
  - 1 -