ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2017

Sprawozdanie PIP z działalności w 2016 r.

 Dodano: 2018-12-14

 

          

      

2017-12-13  

Sprawozdanie PIP z działalności w 2016 r.  

 

24 listopada 2017 r. Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek przedstawił w Sejmie sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 r. Podkreślił m.in., że w ubiegłym roku uruchomiono przy Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy, które świadczy pomoc prawną (również cudzoziemcom). Wspomniał o postulacie przyznania inspektorom pracy uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych skutecznie przekształcających umowy cywilnoprawne w umowy o pracę – obecnie inspektorzy mogą wydawać jedynie zalecenia, jeśli pracodawcy ich nie zaakceptują, pracownikom pozostaje droga sądowa. Powiedział też, że zdaniem PIP „przepisy mówiące o sposobie prowadzenia ewidencji czasu pracy są stanowczo niewystarczające. Nie formułują one obowiązku wskazywania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, co utrudnia, a często wręcz uniemożliwia weryfikację, czy pracownikowi zagwarantowano prawo do 11-godzinnego odpoczynku dobowego lub 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego, a także czy pracownik nie świadczył pracy dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej”. W. Łyszczek postulował także, by wprowadzić obowiązek zgłaszania do inspekcji wszystkich śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy oraz objąć ubezpieczeniem wypadkowym pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło oraz by uprościć procedury wszczynania kontroli – znieść obowiązek posiadania upoważnienia (zamiast tego inspektorzy mieliby tylko się wylegitymować).
Po Głównym Inspektorze Pracy głos zabrał przewodniczący Rady Ochrony Pracy Janusz Śniadek, który w imieniu ROP pozytywnie ocenił działalność Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 r. Przedstawił także sześć postulatów Rady Ochrony Pracy:
1. Wprowadzenie obowiązku zgłaszania wszystkich śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy.
2. Udoskonalenie i uproszczenie systemu postępowania powypadkowego w zakresie ustalania przyczyn i okoliczności wypadków.
3. Przyznanie inspektorom pracy prawa do wydawania decyzji administracyjnych nakazujących skuteczne przekształcanie umów cywilnoprawnych w umowy o pracę w sytuacjach, gdy praca na podstawie umów cywilnoprawnych jest świadczona w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy.
4. Zniesienie obowiązku przedstawiania upoważnienia do prowadzenia kontroli oraz uprzedzania o zamiarze jej przeprowadzenia na rzecz samego przedstawienia legitymacji służbowej inspektora.
5. Dokonanie kompleksowego przeglądu obowiązującego prawa pod kątem eliminacji niespójnych i archaicznych przepisów powodujących trudności interpretacyjne.
6. Objęcie większą ochroną osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Sprawozdanie z działalności PIP pozytywnie zaopiniowały także Komisje do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny. Przedstawiająca ich stanowisko posłanka Ewa Kozanecka wyraziła się także pozytywnie o programie „Pierwsza kontrola” oraz o stworzeniu Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy.
Sprawozdanie zaakceptowały wszystkie kluby parlamentarne. Przedstawicielka klubu Nowoczesnej zasugerowała, by raport przedstawiał dokonania poszczególnych okręgowych inspektoratów, tak by można było ocenić z osobna ich działanie, oraz by porównywano przedstawiane w nim dane i statystyki do lat ubiegłych. Natomiast przedstawiciel klubu PiS, w imieniu którego ponownie przemawiał Janusz Śniadek, postulował podwyższenie zarobków inspektorów i podkreślił, że w porównaniu z zarobkami pracowników Najwyższej Izby Kontroli są one znacznie niższe.
 

 
  - 1 -