ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2017

O ochronie środowiska w Pile

 Dodano: 2018-04-27

 

          

      

2017-04-22  

O ochronie środowiska w Pile  

 

30 marca 2017 r. odbyło się w szkolenie dla członków oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Pile. Szkolenie „Ochrona środowiska – ogólne zasady dostosowania działalności podmiotu gospodarczego do przepisów prawa” przeprowadziła Małgorzata Polzin z Zakładu Usługowego ODUM w Chodzieży.
W trakcie szkolenia omówiona została ustawa Prawo ochrony środowiska – pod kątem obowiązków ciążących na podmiotach gospodarczych w zakresie ochrony powietrza i emisji hałasu. Na podstawie ustawy o odpadach przedstawiono m.in.: katalog odpadów, wzory dokumentów, listę rodzajów odpadów poddawanych odzyskowi, prawidłowe wypełnianie karty ewidencji odpadu, zasady magazynowania odpadów, zabezpieczanie odpadów niebezpiecznych. Uczestnicy szkolenia poznali też przepisy karne w odniesieniu do gospodarki odpadami oraz administracyjne kary pieniężne. Kolejnymi tematami były przepisy
w zakresie ochrony powietrza oraz gospodarka wodno-ściekowa i przedstawienie ustawy prawo wodne. Następnie omówiona została ochrona przed hałasem, regulacje prawne w zakresie ochrony akustycznej środowiska. Na koniec sprawozdawczość – obowiązkowe sprawozdania w zakresie gospodarczego korzystania ze środowiska, opłata produktowa, sprawozdania w zakresie gospodarowania odpadami. Szkolenie zakończyła ożywiona dyskusja.
Zaplanowano kolejne szkolenie, bardziej szczegółowe, na temat ochrony powietrza.

Urszula Lipińska, sekretarz Zarządu Oddziału OSPSBHP w Pile
 

 
  - 1 -