ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2017

28 kwietnia – apel do sejmu

 Dodano: 2018-04-30

 

          

      

2017-04-28  

28 kwietnia – apel do sejmu  

 

Dzisiaj, 28 kwietnia 2017 r., odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy, poświęcone obchodom Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Z tej okazji przyjęto apel do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, którego treść zamieszczamy poniżej:

„28 kwietnia – w Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, obchodzony przez ruch związkowy na świecie jako Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych – my, uczestnicy uroczystej sesji Rady Ochrony Pracy, zwracamy się do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z Apelem o czynne wsparcie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących.
Pomimo dynamicznego rozwoju gospodarczego, stan dbałości o zdrowie i życie pracowników w Polsce wymaga dalszej poprawy. Dochodzi do tragicznych wypadków, zwłaszcza w branżach i zakładach charakteryzujących się występowaniem licznych zagrożeń zawodowych. Wypadki przy pracy wpisują się na czarną listę ludzkich dramatów. Są tragedią dla ofiar, ich rodzin i bliskich; przekładają się na wielomilionowe kwoty odszkodowawcze i rentowe wypłacane z budżetu państwa.
Intensywne działania organów nadzoru i kontroli warunków pracy, w tym wzmożony nadzór Państwowej Inspekcji Pracy nad zakładami, w których odnotowywana jest duża liczba wypadków przy pracy oraz wysoki poziom narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia pracowników, realizowanie przedsięwzięć o charakterze prewencyjnym w zakresie bhp i szerzenie kultury bezpieczeństwa pracy nie wystarczają, by doprowadzić do gruntownej zmiany sytuacji. Potrzeba partnerskiego udziału i współpracy wszystkich służb, organizacji i instytucji działających w sferze ochrony pracy. Niezbędne jest zaangażowanie się w ten proces także polityków, organów administracji rządowej i samorządowej, pracodawców i pracowników.
Szczególną rolę do odegrania ma tutaj Sejm RP jako najwyższy organ władzy ustawodawczej w państwie. Jego powaga jest gwarantem poprowadzenia we właściwym kierunku zmian mających na celu stworzenie w naszym kraju bezpiecznego środowiska pracy. Niezbędne są zmiany legislacyjne mające na celu poprawę jakości obowiązujących dziś przepisów prawa pracy, także w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinno to dotyczyć zwłaszcza tych rozwiązań ustawowych, które zawierają liczne luki prawne i budzą wątpliwości interpretacyjne, co jest przyczyną wielu stwierdzanych przez inspektorów pracy nieprawidłowości. Taka sytuacja jest źródłem szkodliwej dla wolnego rynku nieuczciwej konkurencji, polegającej na tzw. dumpingu, a z drugiej strony powoduje, że część pracobiorców ma ograniczone prawo do bezpiecznych warunków pracy, szczególnie osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.
Apelujemy również do strony rządowej o podjęcie prac legislacyjnych wprowadzających obowiązek zgłaszania do Państwowej Inspekcji Pracy wszystkich śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy, niezależnie od podstawy jej świadczenia. Nie można godzić się z sytuacją, gdy niewielka część informacji o tragicznych zdarzeniach, którym ulegają osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, dociera do Państwowej Inspekcji Pracy tylko dzięki Policji, służbom ratowniczym oraz rodzinom poszkodowanych. Szczególnie drastyczne sytuacje dotyczą poszkodowanych, zatrudnionych na umowy o dzieło, którzy nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu. Dlatego uważamy, że obowiązek zgłaszania do inspekcji pracy wypadków, które wywołały wymienione skutki powinien dotyczyć, nie tylko pracodawców, jak to jest obecnie, ale również wszystkich innych podmiotów, na rzecz których świadczona jest praca.
Wciąż ujednolicenia wymaga system zbierania informacji o wypadkach przez GUS, ZUS i PIP, niezależnie od zakresu tych informacji oraz celów, do jakich są tworzone w ramach zadań określonych dla tych instytucji.
W dniu upamiętniania ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych apelujemy do Sejmu RP o podjęcie tego wyzwania!
Zwiększy to szanse nas wszystkich na dłuższą aktywność zawodową w zdrowiu i poczuciu bezpieczeństwa w pracy!”
 

 
  - 1 -