ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2014

Komunikacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa

 Dodano: 2015-06-26

 

          

      

2014-04-14  

Komunikacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa  

 

W marcu br. roku ruszyła kolejna ogólnopolska kampania informacyjna, której celem jest podnoszenie świadomości społecznej z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Organizatorem kampanii „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy” jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.
Seminarium „Komunikacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa pracy”, zorganizowane 4 kwietnia br. przez oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie, było pierwszym krajowym działaniem w tej kampanii. Współrealizatorami seminarium byli: Centralny Instytut Ochrony Pracy oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a także członkowie oddziału, których firmy należą do Forum Liderów BHP przy CIOP. Seminarium odbyło się w sali konferencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie, a otwarcia dokonał Okręgowy Inspektor Pracy Marek Wójciak, podkreślając jak ważnym elementem w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy jest skuteczna komunikacja.
W prezentacji „Komunikacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa pracy” Agnieszka Szczygielska, koordynator kampanii CIOP, wskazała na zasady i metody komunikacji społecznej. Powiedziała, że komunikacja w obszarze bezpieczeństwa pracy jest kluczowym elementem prawidłowego zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie. Prawidłowe i skuteczne informowanie pracowników na temat ryzyka związanego z wykonywaną pracą wpływa na podniesienie poziomu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy, co z kolei ma związek z podejmowaniem przez nich prawidłowych decyzji na stanowisku pracy (tj. wykonywaniem pracy w sposób bezpieczny). Ponadto skuteczna komunikacja między przełożonym a podwładnymi oraz między pracownikami zajmującymi równorzędne stanowiska ma ogromne znaczenie dla prawidłowych relacji w miejscu pracy i budowania bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy. Uczestnikom seminarium zaproponowała ćwiczenie polegające na ocenie CV złożonych przez behapowców w odpowiedzi na konkretną ofertę pracy. Każdy z uczestników otrzymał trzy koperty zawierające ofertę pracy, CV i arkusz do oceny. Z dyskusji wśród uczestników okazało się, że trudno jest oceniać kandydata, z którym nie ma bezpośredniego kontaktu. Natomiast jak dało się zauważyć w ofertach pracy ogłaszanych przez przedsiębiorstwa, dużą wagę przywiązuje się do stawianych kandydatom wymagań w zakresie umiejętności komunikacji interpersonalnych, umiejętności rozwiązywania problemów.
„Porozmawiajmy o rozmowach – kompetencje komunikacyjne w perspektywie
różnych zadań pracowników służby bhp” to temat, który prezentowały Monika Maciejewska i Dorota Opolska z Wydziału Nauk Społecznych UW-M w Olsztynie. Warsztaty doskonalące umiejętności w komunikacji polegały m.in. na odtworzeniu rysunku prezentowanego przez lidera grupy, przy czym tylko lider grupy widzi rysunek a pozostali uczestnicy nie mają możliwości zadawania pytań pomocniczych. To ćwiczenie pokazało, że przekaz komunikacyjny może być różnie odbierany, zwłaszcza jeśli odbiorca posługuje się np. językiem technicznym, a przekazujący nie. Zrozumienie przekazu przez odbiorcę uzależnione jest też w dużej mierze od skupienia słuchającego na tym co do niego się mówi. Ćwiczenie było odzwierciedleniem codziennych relacji miedzy ludźmi w środowisku pracy i w życiu prywatnym.
Na zakończenie seminarium zaprezentowane zostały dobre praktyki z zakresu komunikacji społecznej. Dobre praktyki wdrożone w DEKORGLASS Działdowo S.A. prezentowała Małgorzata Sosnowska, członek oddziału olsztyńskiego. Omówiła ona metody prowadzenia szkoleń w zakresie bhp w firmie DEKORGLASS. Zaprezentowała także jak poprzez zakładową stronę internetową można zapewnić właściwą komunikację pomiędzy pracownikami firmy oraz udostępnić procedury, instrukcje i formularze stosowane w firmie. Grażyna Niedzielska, również członek oddziału olsztyńskiego, zaprezentowała sposób zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych w Browarze w Elblągu. Zdarzenie potencjalnie wypadkowe to jeden z ważniejszych elementów komunikacji na rzecz bezpieczeństwa pracy.
Gościem zaproszonym przez zarząd oddziału olsztyńskiego był Maciej Świerzy, członek oddziału gdańskiego. Na przykładzie opracowanej przez siebie instrukcji bezpiecznej obsługi prasy zwrócił on uwagę na wagę treści instrukcji, która jest również elementem komunikacji w zapewnieniu bezpieczeństwa pracy.
Komunikacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa pracy to temat, który nie został do końca wyczerpany podczas seminarium. Jest to temat bardzo obszerny a zarazem bardzo ważny w bezpieczeństwie pracy i dlatego zarząd oddziału rozważa jego kontynuację na kolejnym seminarium. Również kontynuacją tego tematu będzie konferencja „Komunikacja i etyka a bezpieczeństwo pracy”, zaplanowana na wrzesień tego roku.  

 
  - 1 -