ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2014

Nagrody dla najlepszych książek technicznych

 Dodano: 2015-06-26

 

          

      

2014-05-27  

Nagrody dla najlepszych książek technicznych  

 

23 maja, podczas VIII Targów Książki Akademickiej i Naukowej, odbywających się w ramach Warszawskich Targów Książki na Stadionie Narodowym, wręczone zostały nagrody i wyróżnienia dla laureatów Konkursu TECHNICUS 2014.
Organizatorem Konkursu TECHNICUS na najlepszą książkę techniczną oraz najlepszy poradnik techniczny jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna. Na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło kilkadziesiąt pozycji z 16 wydawnictw.
Jury konkursu pod przewodnictwem wiceprezesa FSNT NOT, dr hab. inż. Tadeusza Pawłowskiego, w składzie: prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz – Towarzystwo Kultury Technicznej, dr Aniela Topulos – członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek Naukowo-Technicznych, mgr Piotr Dobrołęcki – Polska Izba Książki, mgr Janusz Kowalski – FSNT NOT, wysoko oceniając poziom merytoryczny i graficzny oraz szatę edytorską wszystkich nadesłanych pozycji, przyznało:
– nagrodę TECHNICUS 2014 w kategorii NAJLEPSZA KSIĄŻKA SZERZĄCA WIEDZĘ TECHNICZNĄ pracy zbiorowej „Bezpieczeństwo pracy w kopalniach węgla kamiennego” pod redakcją Władysława Konopko, Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa z Katowic,
– nagrodę TECHNICUS 2014 w kategorii NAJLEPSZY PORADNIK TECHNICZNY pracy „Wszystko o rowerze” – redaktor prowadzący Stanisław Grzybek, Wydawnictwo REA.

Jury postanowiło przyznać również po trzy wyróżnienia w każdej z kategorii.
W kategorii NAJLEPSZA KSIĄŻKA SZERZĄCA WIEDZĘ TECHNICZNĄ wyróżnienia otrzymały: „Rzeczpospolita łupkowa. Studium wiedzy o gazie z formacji łupkowych”, praca zbiorowa pod redakcją naukową Marii Ciechanowskiej, Wydawnictwo Instytutu Nafty i Gazu; „Mechanika nawierzchni drogowych w zarysie” pod redakcją naukową Mariana Nagórskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN; „Jakość dostawy energii elektrycznej. Zaburzenia wartości skutecznej napięcia”, autor Zbigniew Hanzelka, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej Krakowie.
W kategorii NAJLEPSZY PORADNIK TECHNICZNY wyróżnienia otrzymały: „Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów”, autorzy Jan Bródka i Mirosław Broniewicz, Podręcznik inżyniera, Polskie Wydawnictwo Techniczne; „Termodynamika techniczna dla drzewiarzy”, autorzy Ladislav Dzurenda, Jan Osipiuk, Marek Jabłoński, Mariusz Cyrankowski, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; „Technologia robót budowlanych”, autor Józef Kubica, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
Jury postanowiło przyznać także dwa wyróżnienia specjalne. Otrzymały je pozycje:
– „Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach 1930-1945”, autor Marian Rejewski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu;
– „XVII-wieczne mosty przez środkowo-dolną Wisłę”, autor Marek Mistewicz, Wydawnictwo Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie.

Monografia „Bezpieczeństwo pracy w kopalniach węgla kamiennego” to dwutomowa praca zbiorowa. Pierwszy z tomów „Górnictwo i Środowisko” jest poświęcony najważniejszym problemom związanym z procesami produkcyjnymi, podziemnym środowiskiem pracy oraz skutkami działalności górniczej na powierzchni. Poszczególne rozdziały poświęcone są kluczowym zagadnieniom kształtującym poziom bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego, takim jak: złoża węgla kamiennego w Polsce, specyfika środowiska pracy kopalni węgla kamiennego, eksploatacja pokładów, wymogi bezpiecznego stosowania obudowy górniczej, zagrożenia zawałami, pyłami, klimatyczne, pożarami egzogenicznymi, mechaniczne, hałasem i wibracjami, zagrożenia w zakładach przeróbki mechanicznej węgla, kształtowanie bezpiecznych zachowań i uwarunkowania ich podejmowania oraz rola prawa w tym procesie, ochrona i rekultywacja terenów górniczych i pogórniczych, monitoring właściwości odpadów energetycznych, spoiw górniczych oraz materiałów specjalistycznych stosowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych. Drugi tom poświęcony jest górniczym zagrożeniom naturalnym. Obejmuje on takie zagadnienia jak: zagrożenie gazowe, wybuchem pyłu węglowego, pożarami endogenicznymi, zagrożenie sejsmiczne, tąpaniami, wyrzutami gazów i skał, zagrożenie wodne, radiacyjne oraz zagrożenia skojarzone. Omówione zostały także takie kwestie takie jak określanie ryzyka związanego z zagrożeniami naturalnymi oraz kryteria zaniechania eksploatacji ze względu na poziom zagrożenia. Redaktor monografii prof. Władysław Konopko podkreśla, że niezależnie od postępu w opracowywaniu nowych, udoskonalonych metod profilaktyki w celu opanowania zagrożeń naturalnych i technicznych podstawowe znaczenie ma probezpieczne zachowanie załóg górniczych oraz dozoru wszystkich szczebli włącznie z kierownictwem ruchu zakładów górniczych. A systematyczne szkolenia, pełna świadomość przyczyn i stanu zagrożenia mogą zapewnić bezpieczne prowadzenie wszelkich robót górniczych, nawet w warunkach istniejących zagrożeń w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Wykorzystany w monografii materiał pochodzi z różnych prac badawczych realizowanych w Głównym Instytucie Górnictwa w ostatnich latach, jest blisko związany z praktyką pracy górniczej. W polskiej literaturze górniczej brak było opracowań, które tak obszernie przedstawiałyby aktualną problematykę bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego. Dlatego monografia stanowi uzupełnienie wiedzy kadry inżynieryjno-technicznej kopalń, studentów wyższych uczelni górniczych i wszystkich osób, które są tą tematyką zainteresowane. Autorzy mają również nadzieję, że książka będzie miała swój udział w złożonym procesie poprawy bezpieczeństwa w polskich kopalniach węgla kamiennego.  

 
  - 1 -