ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2013

Zielone miejsca pracy

 Dodano: 2015-06-26

 

          

      

2013-04-25  

Zielone miejsca pracy  

 

Negatywny wpływ technologicznego aspektu globalizacji na środowisko jakiś czas temu zaowocował wypracowaniem strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju, tj. rozwoju z dbałością o środowisko. Unia Europejska wyznaczyła sobie ambitne cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla, wykorzystania węgla do produkcji energii itp. Szczegółowo zostały one opisane w strategii Europa 2020. W związku z tym powstało wiele miejsc pracy służących wspieraniu ochrony środowiska lub przywracaniu go do stanu naturalnego – popularnie zwanych zielonymi miejscami pracy (ang. green jobs). Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy EU-OSHA zwraca uwagę, że jeśli takie miejsca pracy mają sprzyjać realizacji strategii zrównoważonego rozwoju, zatrudnionym na tego typu stanowiskach należy zapewnić bezpieczeństwo, wygodę i godziwe warunki pracy. Zielone miejsca pracy powinny sprzyjać środowisku w takim samym stopniu, jak pracownikom. Według EU-OSHA potrzeba transformacji gospodarki europejskiej na bardziej zieloną stwarza również potrzebę zwiększania świadomości społecznej ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie osób zatrudnionych na zielonych stanowiskach, ponieważ tworzenie wysokiej jakości, bezpiecznych miejsc pracy wpisuje się w realizację zadań zrównoważonego rozwoju. Mogłoby się wydawać, że jeśli coś sprzyja środowisku, automatycznie jest bezpieczne i korzystne dla człowieka. Tymczasem odnotowano już przypadki, gdzie nowe technologie czy przepisy prawne, opracowane w dbałości o środowisko, stały się źródłem zagrożeń dla pracowników (np. zwiększenie odsetka odpadów skierowanych do powtórnego wykorzystania zwiększyła liczbę wypadków wśród osób pracujących przy recyklingu). Powstawanie nowych branż oraz zmiany w sposobie wykonywania dotychczasowej pracy wymagają ponownego przeszkolenia pracowników, inaczej brak wiedzy może być brzemienny w skutkach. Wprowadzając zmiany, przedsiębiorstwa muszą uwzględniać konieczność wysokiego wyspecjalizowania siły roboczej. W przeciwnym razie, nisko wykwalifikowani pracownicy będą zmuszeni godzić się na gorsze warunki pracy. Na zlecenie EU-OSHA powstał raport nt. zielonych miejsc pracy i kilka scenariuszy rozwoju wraz z powstającymi zagrożeniami dla bhp.
Więcej informacji: https://osha.europa.eu/en/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-technologies/view  

 
  - 1 -