ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2013

Świadczenie pracy jako przedmiot zobowiązania umownego

 Dodano: 2015-06-26

 

          

      

2013-12-23  

Świadczenie pracy jako przedmiot zobowiązania umownego  

 

Konferencja naukowa „Świadczenie pracy jako przedmiot zobowiązania umownego” odbyła się 11 października 2013 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęła pani Iwona Hickiewicz – Główny Inspektor Pracy.
Zauważalną tendencją jest, że zainteresowanie zagadnieniami związanymi z szeroko pojętym prawem pracy jest coraz większe. Wpływ mają na to przede wszystkim dostrzegalne objawy spowolnienia gospodarczego, które przekładają się na bardzo trudną sytuację na polskim rynku pracy oraz dodatkowo częste zmiany w obowiązujących przepisach. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, niebagatelną rolę odgrywają wszelkie inicjatywy, podejmowane przez środowisko naukowe, mające na celu opracowanie konkretnych rozwiązań systemowych, ułatwiających stronom stosunku pracy zrozumienie wzajemnych uprawnień i obowiązków z niego wynikających.
Konferencja „Świadczenie pracy jako przedmiot zobowiązania umownego” została zorganizowana przez: Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Wydział Prawa i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach
oraz Stowarzyszenie Prawników Administracji Publicznej. Wydarzenie to było poświęcone głównie zagadnieniom związanym ze sposobami nawiązywania stosunków pracy i trybem ich rozwiązywania, zobowiązaniami i prawami wynikającymi z umów o pracę, odpowiedzialnością z tytułu naruszenia praw osób wykonujących pracę zarobkową
oraz badawczemu ujęciu problematyki stosunku pracy. Nieocenionym walorem konferencji był fakt, iż uczestniczyli w niej nie tylko przedstawiciele nauki, ale również praktycy, w tym pracodawcy i reprezentanci związków zawodowych, działających na terenie województwa świętokrzyskiego.
Celem konferencji było stworzenie platformy wymiany poglądów dotyczących stosowania prawa pracy pomiędzy podmiotami o przeciwstawnych nieraz interesach, tak jak w przypadku pracowników i pracodawców. Cel, jaki postawili przed sobą organizatorzy, został w pełni osiągnięty, bowiem nie tylko przedstawiono poszczególne zagadnienia z punktu widzenia naukowego, ale również dokonano wymiany opinii, poglądów i doświadczeń zarówno osób zatrudniających, jak i zatrudnianych, ale także przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, biegłych oraz praktyków i teoretyków, specjalizujących się w kwestiach z zakresu prawa pracy. Uczestnicy konferencji mieli szansę poszerzyć swoją wiedzę, dotyczącą najbardziej aktualnych zmian w przepisach z dziedziny prawa pracy, wziąć udział w dyskusji na niezwykle istotne społecznie kwestie, a także dokonać oceny obecnie obowiązującego stanu prawnego. Obszary tematyczne – wbrew tytułowi konferencji, który sugerować może ograniczenie się do aspektów zobowiązaniowych – były o wiele szersze. Prelegenci w swoich wystąpieniach poruszyli także zagadnienia, które dotyczyły między innymi: nadzoru Państwowej Inspekcji Pracy nad przestrzeganiem przepisów prawa w zakresie wyboru formy zatrudnienia, prawno-karnej ochrony osób wykonujących pracę zarobkową, specyfiki zobowiązań wynikających ze stosunku pracy pracowników samorządowych, odpowiedzialności pracodawcy za przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem czy realizacji zasady ekwiwalentności świadczeń w stosunkach pracy.
Duże zainteresowanie jakim cieszyła się konferencja wskazuje na potrzebę kontynuacji omawiania problematyki związanej z prawem pracy w sposób cykliczny. Dla osób, które z różnych względów nie mogły uczestniczyć w konferencji istotną informacją powinno być, że niebawem na rynku pojawi się publikacja w formie monografii pokonferencyjnej, która stanowić będzie syntezę problematyki omawianej podczas spotkania.

Diana Głownia, Robert Frey
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach  

 
  - 1 -